Riferimento Imm: BGREDRONCHTERR500
Codice: 33011130