Riferimento Imm: V679b (55770600)
Codice: 42548434